Future Continuous Tense

13 Nisan 2020 ile hasan

Future Continuous Tense nedir? Dilimizde karşılığı var mıdır?

I will be studying then =O saatte ders çalışıyor olacağım.

Gelecekte belli bir zamanda bir işin yapılıyor olacağını anlatır.

He won’t go to the party because he will be studying physics then= Partiye gelmeyecek çünkü o saatte fizik çalışıyor olacak.

Nasıl Yapılır?

İngilizcede tüm cümlelerde olduğu gibi özne+fiil+nesne biçiminde sıralanır öğeler. Özneyle fiil arasında will be, fiilin sonundaysa –ing eki vardı.

Özne + WILL BE + Fiil+ing + Nesne.

Yardımcı Fiili

will be (tüm şahıslar için)

will”, gelecek zaman olmasından dolayı, “be” ise continuous tense olmasından dolayı kullanılır.

Olumlu-Olumsuz-Soru Cümleleri

OLUMLU CÜMLELER

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNE/diğerDiğer
Wewill begoingto the cinemathis time tomorrow
Ahmetwill beswimmingwhile we are working
=Biz çalışırken Ahmet yüzüyor olacak

OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNEYARD. FİİLFİİLNESNEDiğer
Cemilewill not bemakinga cake
Iwill not bewatchingTVtonight

SORU CÜMLELERİ

SORU KELİMESİ*YARDIMCI FİİLÖZNEYARDIMCI FİİLFİİLDİĞER
Wherewillyoubelivingthis time next year?
=Gelecek yıl bu sıra nerede yaşıyor olacaksın?
WillAhmetbehelpingyou?
Ahmet de sana yardım ediyor olacak mı? (mesela ev taşırken)

*Soru kelimesi olmadan da soru sorulabilir. Bizde “mi, mı” diye biten sorular İngilizcede yardımcı fiil başa alınarak sorulur.

Zaman İfadeleri

This time next year/month/tomorrow= Gelecek yıl/ay/yarın bu sıralar

in a few minutes (birkaç dakika içinde), soon

Ve diğer gelecek zaman ifadeleri.

Gelecek Zaman Testleri