Proje Hazırlama Ünite 1 Testleri

1.1

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Televizyon veya buzdolabı tamircisinin kullandığı bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
2. Objektif, sistemli, tutarlı, akla dayalı, eleştiriye açık ve sınanabilir evrensel bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
3. “Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir.”
“Bulutlara bakarak yağmur yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz.”
Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir?
4. Sokrates’in “Bildiğim tek bir şey var o da hiç bir şey bilmediğim.” sözü ile aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine bir örnektir?
5. Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisi örneğidir?
6. “Temizlik imandandır.”
“İnsanlara yardım etmek sevaptır.”
Yukarıdaki ifadeler hangi bilgi türüne aittir?
7. Galileo’nin (Galile) ortaya koyduğu “Hız, düşme zamanı ile orantılıdır.’’ yargısının tek bir düşme olayı için değil, bütün düşme olayları için geçerli olması, bilimsel bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?
8. I. Yaşamı kolaylaştırır.
II. Kesin ve değişmezdir.
III. Bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkar.
IV. Dogmatiktir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri teknik bilgiye ait bir özellik değildir?

B) Aşağıdaki cümleler doğru mudur yanlış mıdır?

9. Bilim adamının görüşleri objektif olmalıdır.
10. Bilginin sınırı vardır, biz ancak belli bilgilere ulaşırız.
11. Ahlak, toplumlarda iyi ve kötü kavramlarını kendine konu edinir.
12. “Soğuk havada yünlü giyilir.” bilgisi, gündelik bilgi örneğidir.
13. “Bu sinema filminin konusu hoşuma gitmedi.” bilgisi, sanat bilgisidir.
14. Bilimsel bilgi asla değişmez.

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

15. “İnsan değerli bir varlıktır.” bilgisi ................................ bilgi örneğidir.bilgi
bilimsel
felsefi
iletişim
neden sonuç
sanat
16. “Dünyada yer çekimi ivmesi yaklaşık 10 m/s'dir.” bilgisi ................................ bilgi örneğidir.bilgi
bilimsel
felsefi
iletişim
neden sonuç
sanat
17. İnsan ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürüne ................................ denir.bilgi
bilimsel
felsefi
iletişim
neden sonuç
sanat
18. Televizyon, telefon, Genel Ağ, gazete, mektup ve radyo insanların gündelik hayatlarında vazgeçemedikleri ................................ araçlarıdır.bilgi
bilimsel
felsefi
iletişim
neden sonuç
sanat
19. Bilim; varlıkların, nesnelerin ve olayların ................................ ilişkisini araştırır.bilgi
bilimsel
felsefi
iletişim
neden sonuç
sanat
20. “Orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.” bilgisi ................................ bilgisidir.bilgi
bilimsel
felsefi
iletişim
neden sonuç
sanat

1.2

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlardan biri değildir?
2. Aşağıdakilerden hangisinin teknolojik gelişmelere doğrudan katkısı yoktur?
3. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiyle ilgili doğru bir ifadedir?

B. Aşağıdaki cümlelerin doğru olup olmadığını bulunuz.

4. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler birbirinden bağımsızdır.
5. Gazete, kitap, dergi yazılı iletişim araçlarıdır.
6. Matbaanın ve otomobilin kullanılması, teknolojik gelişmelerden değildir.

1.4

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. "Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik araç, yüzyıllar boyunca insan deneyimleri ve bilgi birikimi sonucu elde edilmiş ürünlerdir. Bu ürünler rastgele değil büyük bir çaba, birikim ve emek sonucunda ortaya çıkmıştır."
Bu sözleri söyleyen bir kişi bilimsel gelişmeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi üzerinde durmuştur?
2. Bilimsel proje hazırlamada araştırmanın önemini en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Doğada birçok bilgi nesnel gerçekliğin içinde gizlidir. Ancak hiçbir bilgiye doğrudan ulaşılamaz. Bir bilgiye ulaşmak için araştırmacıların farklı yöntem ve teknikler kullanarak belli bir emek ve çaba göstermesi gerekir.
Yukarıdaki paragrafa göre bilgiye ulaşmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

B) Doğru-Yanlış

4. Bilim, kesin doğrulara araştırma yapmadan ulaşır.
5. Bilgi toplama, proje hazırlama için önemli bir süreçtir.
6. Günlük yaşamdaki birçok teknolojik gelişme, araştırmalar sonucu elde edilmiştir.
7. İnsan, bilgiyi üreten varlıktır.

1.5

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi proje hazırlamanın gerekçelerinden değildir?
2. Okulda elektrik tasarrufuyla ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü rehber öğretmeni: "Bu seneki projemiz, çevremizdeki ören yerlerini ve müzeleri gezmektir." demiştir.
Öğretmenin bu projedeki öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
4. I. Atık suların bakteriler yardımı ile temizlenmesi
II. Yağışların engellenmesi
III. Güneşe seyahat düzenlenmesi
IV. Engelli bireylerin sosyal yaşamlarının desteklenmesi
Yukarıdaki İfadelerden hangileri birer proje konusudur?

Doğru-Yanlış

5. Proje hazırlama ülke ekonomisine katkıda bulunmaz.
6. Bir ağaçlandırma projesi, aynı zamanda erozyonu önleme projesidir.
7. Proje hazırlamak, öğrencinin merak duygusunu giderir.
8. Bilgiye ulaşmak için araştırmaya gerek yoktur.

1. Ünite Değerlendirme Testi

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi en iyi ifade eder?
2. I. Deniz suyu tuzludur.
II. Statik elektriğin çekim gücü vardır.
III. Güneş doğudan doğar.
IV. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.
V. En küçük asal sayı 2'dir.
Yukarıdaki örneklerden hangileri gündelik bilgiye aittir?
3. I. Kalite
II. Maliyet
III. Hafıza
IV. Planlama
Verilenlerden hangileri proje sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardandır?
4. Aşağıdakilerden hangisi bir proje konusu olamaz?
5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?
6. Belli bir yönteme dayanmadan, sadece kişisel yaşantı sonucu elde edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
7. Aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi araç gereç yapımıyla ilgilidir?
8. Havada ani sıcaklık yükselişi meydana gelince "Yağmur yağabilir." denir. Burada, "havanın ısınması" ile "yağmur" arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurulur. Fakat bu nedensellik ilgisi kişisel deneyimle kavranan bir ilgidir.
Buna göre, gündelik bilginin evrensel olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
9. - Volta'nın pili icat etmesi
- Sümerlerin yazıyı icat etmesi
- Kopernik'in, Dünya'nın kendi ekseni etrafında döndüğünü keşfetmesi
Buna göre icat, hangi özelliği ile keşiften ayrılır?
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "bilimsel doğru"yu belirtmektedir?
11. "Gerçeğin kişiden bağımsız var olması, bilim adamının ele aldığı konuya ön yargısız bir biçimde yaklaşmasını gerektirir."
Yukarıdaki söz, bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır?
12. I. Toplumsal oluşumlarda deney yapılmaz.
II. Biyolog, laboratuvara mutlaka girmelidir.
III. Bilimler, bilgiye kendi kuralları içinde ulaşır.
Yukarıdaki ifadelerde bilimin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
13. Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür.
Bu açıklamayla dinî bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?
14. I. Konunun farklı yönlerine yönelme
II. Bilgiye belli bir sistemle ulaşma
III. Çözüme yönelik olma
Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

Doğru-Yanlış

15. Bilimsel bilgiye araştırma ve inceleme yapılmadan ulaşılamaz.
16. Bilim, araştırma ve merak güdüsü sonucu ortaya çıkmış bir etkinliktir.
17. "Bırakılan cisim düşer." ifadesi bilimsel bilgidir.
18. Her proje sonucunda ürün ortaya çıkmalıdır.
19. Teknolojik ürünler insan yaşantısını kolaylaştırır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun ifadelerle doldurunuz.

20. Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği ................................................... ve yasaklara .................................................. bilgi denir.
(cevap olarak yazdığınız kelimelerin arasına bir adet tire (-) koyun. Boşluk bırakmayın.)
akıl
emir/dinî
neden sonuç
proje
teknik
21. Bilimsel bilgi, belli bir ................................................... ilişkisini araştırır.
akıl
emir/dinî
neden sonuç
proje
teknik
22. İnsanın en temel bilgi edinme yetisi, düşünce ve ................................................... dır.
akıl
emir/dinî
neden sonuç
proje
teknik
23. Belli bir problemi çözmeyi amaçlayan araştırma sistematiğine ................................................... denir.
akıl
emir/dinî
neden sonuç
proje
teknik
24. İnsanın günlük hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik araç gereç yapımı ile ilgili bilgiye ................................................... bilgi denir.
akıl
emir/dinî
neden sonuç
proje
teknik