Reflexive Pronouns (myself, yourself etc.)

Zamirdir. Kendim, kendin, kendisi vb. anlamlarına gelir. Cümlenin öznesi ve nesnesi aynı ise nesne olarak işte bu zamirlerden uygun olanı kullanılır.
Örnek: I love myself = Ben kendimi seviyorum. Burada özne “ben”, nesne de “ben”. Yani seven de sevilen de aynı kişi. Bu yüzden “me” değil de “myself” kelimesi kullanılmış.
Örnek: He is talking about himself = Kendinden bahsediyor.

Bu kelimelerin bir başka görevi de vurgudur, işi yapanı yani özneyi vurgulamaktır.
Örnek: I have done it myself = Bunu ben kendim yaptım. Bu cümleyi söyleyen kişinin ödevini fazla güzel yaptığı için öğretmenin şüpheli bakışlarına mazur kalan bir öğrenci olduğunu düşünebiliriz. Ödevi yardım almadan tamamen ve bizzat kendisinin yaptığını vurgulamak için “myself” diyor.

Karışıklık olmaması için küçük bir tabloyla bu zamirleri gösterelim:

Özne Zamiri Nesne Zamiri Reflexive Pronoun
Imemyself
youyouyourself
hehimhimself
sheherherself
itititself
weusourselves
youyouyourselves
theythemthemselves

Reflexive Pronouns Testi ⇒